กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินตะเคียน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินตะเคียน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินตะเคียน

ติดต่อ : นางพิมพ์พร ด้วงไพ

โทร : 08-1704-2312

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 21 คน

การจัดการ

มีการจัดตั้งกลุ่มโดยมีสตรีในหมู่บ้านเนินตะเคียนที่สนใจมาร่วมลงหุ้นและสมัคร เป็นสมาชิกกลุ่มมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มและได้จัดทำทะเบียบสมาชิก มีการผลิตสัปดาห์ละ 1 - 2 วัน โดยการหมุนเวียนให้สมาชิกมาทำและจ้างเป็นค่าแรงงาน

สภาพพื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่

ชุมชน

1. กลุ่มสตรีหนองพลับ
2. กลุ่มแม่บ้านเนินตะเคียน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกรวมกลุ่มกันโดยการหมุนเวียน และมาร่วมลงทุนในการดำเนินงานจากกลุ่มสตรีที่ว่างงาน เพื่อต้องการหารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว

อาชีพหลัก

ทำไร่สับปะรด

อาชีพเสริม

ผลิตไข่เค็ม

สินค้าโอทอป