กลุ่มทอเสื่อกก

กลุ่มทอเสื่อกก

กลุ่มทอเสื่อกก

ติดต่อ : นางเกษร บุญโสภา

โทร : 043-591507

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 35 คน

การจัดการ

เริ่มดำเนินการในปี 2537 เนื่องจากสภาพในหมู่บ้านมีต้นกกและต้นผือมาก ประชาชนในตำบลจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน โดยการทอเสื่อกก เสื่อผือ ออกจำหน่ายทั้งในและนอกหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร

สภาพพื้นที่

ประมาณ 200 ไร่

ชุมชน

มี 3กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า , กลุ่มทอเสื่อกก/ผือ

การรวมกลุ่ม

เกิดจากความต้องการของประชาชนที่มีปัญหาด้านการประกอบอาชีพ คือไม่มีอาชีพเสริมจากอาชีพหลัก อีกทั้งสภาพพื้นที่ของตำบลมีกก และผือ เกิดขึ้นมากมาย จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นโดยมีการร่างระเบียบข้อบังคับของกลุ่มขึ้นมาใช้ในการบริหารกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ค้าขาย รับจ้าง

สินค้าโอทอป