กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพธิ์ชัย

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพธิ์ชัย

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพธิ์ชัย

ติดต่อ : นายบุญช่วย ธรรมว

โทร : 043-511260

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 224 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2539 มีสมาชิกก่อตั้ง 23 คน โดยสมาชิกได้ร่วมกันระดมหุ้นเพื่อช่วยเหลือเงินทุนในการประกอบอาชีพซึ่งกันและกัน และได้จัดตั้งร้านค้าชุมชน 1 แห่ง โรงสีข้าวชุมชน 1 แห่ง ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง

ชุมชน

มี2กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพสตรี, กลุ่มจักสาน

การรวมกลุ่ม

เกิดจากสภาพปัญหาของคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องเงินทุน ชุมชนจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและดำเนินกิจกรรมเครือข่าย โดยได้ร่วมกันออกระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สินค้าโอทอป