กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าเกรียบราษฎร์ดำเนิน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าเกรียบราษฎร์ดำเนิน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำข้าเกรียบราษฎร์ดำเนิน

กลุ่มสตรีทำข้าวเกรียบสมาชิกก่อตั้ง 33 คน และปัจจุบันมีสมาชิก 44 คน ซึ่งจะเป็นการรวมกลุ่มของสตรีที่ว่างจากการทำนาที่จะสร้างอาชีพและรายได้กับตนเองและครอบครัว กอปรกับได้รับการสนับสนุนจากทางราชการ

ติดต่อ :

โทร : 092-7426465

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก จำนวน 44 คน

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2525 เพื่อร่วมกิจกรรมหลังฤดูกาลทำนา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 กลุ่มมีการรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมทำข้าวเกรียบเพื่อเพิ่มรายได้ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.คำนาดี จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นงบประมาณในการฝึกอบรมโดยการประสานวิทยากรจาก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเกษตร ต่อมาสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทองให้การสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนโดยมีที่ทำการตั้งอยู่บ้านนางสำรี สุขรัตน์

ชุมชน

กลุ่มอาชีพสตรีทำข้าวเกรียบ หมู่ที่ 3,12
-กลุ่มรวมเทียน (เย็บถุงมือ) หมู่ที่ 11,2
-กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ 9,10,12,6

การรวมกลุ่ม

ลักษณะการรวมกลุ่มโดยการแนะนำจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีคณะกรรมการมาจากสมาชิกเลือกตั้งขึ้นมาเพื่อประสานงาน การผลิตจะนำโดยตัวแทนเรียกสมาชิกกลุ่มมาผลิตร่วมกันโดยใช้สีธรรมชาติจะเน้นความเป็นธรรมชาติและจะผลิต 2 ครั้ง/เดือน ซึ่งจะมีการควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพ สิ้นปีมีการปันผลกำไรตอบแทนให้กับสมาชิกทุกคน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำไร่อ้อย มันสำปะหลัง

สินค้าโอทอป