กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม

เป็นสมาชิกภายในหมู่บ้านเดียวกันเป็นเครือญาติกัน มีกิจกรรมดำเนินงานรูปแบบเดียวกัน มีการลงทุนรวมเงินเป็นทุนของกลุ่มเพื่อการบริหารงานของกลุ่ม

ติดต่อ : นางมณีรัตน์ ไชยม

โทร : 01-6705174

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 24 คน

การจัดการ

กลุ่มทอผ้าไหมมีสมาชิก 24 คน มีคณะกรรมการบริหาร 7 คน มีระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม การทอผ้าให้สมาชิกทอและส่งให้กลุ่มจัดจำหน่าย แบ่งปันผลกำไรให้สมาชิกเป็นรายเดือน และนำเข้ากองทุนกลุ่ม 10 % ของรายได้ ซึ่งสมาชิกทุกคนยอมรับในหลักการและพอใจกับการบริหารงาน

ชุมชน

1. กลุ่มทอผ้าไหม
2. กลุ่มเลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง

การรวมกลุ่ม

เริ่มจาการทอผ้าของใครของมันแต่ไม่ประสบผลสำเร็จในการจำหน่ายและได้ราคาถูก จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อต่อรองราคากับตลาด และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคน ประชาชนดำเนินการกันเองโดยไม่มีเงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐแต่อย่างไร ซึ่งการรวมกลุ่มก็มีการบริหารงานไปได้ด้วยดี

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์

สินค้าโอทอป