กลุ่มผลิตลอบดักปลานาวัลเปรียง

กลุ่มผลิตลอบดักปลานาวัลเปรียง

กลุ่มผลิตลอบดักปลานาวัลเปรียง

ติดต่อ : นายจวน พึ่งโพธิ์

โทร : 01 449-4051

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 20 คน

การจัดการ

เนื่องจากในพื้นที่บ้านนาวัลเปรียง เป็นทุ่งกว้างมีปาน้ำจืดชุกชุม ชาวบ้านจึงคิดกรรมวิธีในการจับปลา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อจับปลามาเป็นอาหารและเพื่อขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว จึงได้คิดทำลอบดักปลาขึ้น

ชุมชน

1. กลุ่มผลิตลอบดักปลานาวัลเปรียง
2. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาวัลเปรียงสามัคคี

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่มกันโดยส่วนใหญ่จะแยกอาชีพที่ทำเป็นหลัก มีการจัดตั้งสมาชิกกลุ่ม และจัดทำกิจกรรมร่วมกัน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป