กลุ่มจัดทำปุ๋ยชีวภาพ

กลุ่มจัดทำปุ๋ยชีวภาพ

กลุ่มจัดทำปุ๋ยชีวภาพ

ติดต่อ : นายสาโรจน์ เกษมสุ

โทร : 032 573159 (พัฒนาชุมชน)

การจัดการ

เจ้าหน้าที่ของเกษตรได้มาแนะนำให้มีการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ผลไม้ในไร่ที่เสีย ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ หรือเปลือกหอยที่เป็นศัตรูกับต้นไม้ นำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ไม้ โดยใช้วิธีธรรมชาติและต้นทุนต่ำเป็นการใช้ภูมิปัญยาชาวบ้าน

สินค้าโอทอป