กลุ่มจักสานไม้ไผ่

กลุ่มจักสานไม้ไผ่

กลุ่มจักสานไม้ไผ่

กลุ่มมีความสามัคคี มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีระเบียบข้อบังคับของกลุ่มฯ

ติดต่อ : นายนิคม การกวี

โทร : 043-510346

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 15 คน

การจัดการ

การจักสานได้ดำเนินการมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ต่อมาได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มจักสานไม้ไผ่ขึ้น จนถึงปัจจุบัน

ชุมชน

มี 4กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต,กลุ่มสตรี,กลุ่มจักสานไม้ไผ่, กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

การรวมกลุ่ม

เกิดจากการประสบปัญหาคล้ายกัน มีความต้องการเหมือนกัน และมีความถนัดเหมือนกัน รวมกันเป็นกลุ่มตามความสมัครใจ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป