กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

กลุ่มมีความสามัคคี มีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีระเบียบข้อบังคับของกลุ่มฯ

ติดต่อ : นายเกษา พวงศรี

โทร : 043-510346

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 35 คน

การจัดการ

เดิมปลูกผักตามหัวไร่ปลายนาไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจากบริโภคจึงจำหน่าย ต่อมาสำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถได้ให้การสนับสนุนทุนดำเนินการ จึงได้ดำเนินการปลูกผักปลอดสารพิษมาจนถึงปัจจุบัน

ชุมชน

มี 4กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต,กลุ่มสตรี,กลุ่มจักสานไม้ไผ่, กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

การรวมกลุ่ม

เกิดจากการประสบปัญหาคล้ายกัน มีความต้องการเหมือนกัน และมีความถนัดเหมือนกัน รวมกันเป็นกลุ่มตามความสมัครใจ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ปลูกพืชผักสวนครัว

สินค้าโอทอป