กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลอุ่มเม่า

กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลอุ่มเม่า

กลุ่มสตรีทอผ้าตำบลอุ่มเม่า

เริ่มต้นโดยไปศึกษาจากศูนย์ศิลปาชีพโพธิ์ชัย แล้วกลับมารวมกลุ่มสมาชิกผู้สนใจในหมู่บ้าน โดยมีการแนะนำวิธีทำ การจัดการ การแบ่งหน้าที่ ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ การกำหนดราคา และนำสินค้าออกจำหน่าย เผยแพร่ตามชุมชน งานเทศกาล งานออกร้านต่างๆ

ติดต่อ : นางบัวใย กองษร

โทร : 089-9437549

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวน 47 ครัวเรือน ประชากร 302 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541 มีสมาชิกก่อตั้ง 42 คน ดำเนินกิจกรรมแปรรูปฝ้ายเป็นผ้าสำเร็จรูป โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย เงิน 7,000 บาท จากโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.) ออมสิน สาขาโพนทอง เป็นเงิน 120,000 บาท สถาบันการเงินจังหวัดร้อยเอ็ด 40,000 บาท สมาชิกกลุ่มระดมเงินทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต ขณะนี้มีเงิน 35,000 บาท และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มเม่า เป็นเงิน 100,000 บาท โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทองสนับสนุนทางด้านวิชาการ

สภาพพื้นที่

มีศูนย์กลางจัดกิจกรรมทอผ้าที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพน และขยายไปยังหมู่บ้านอื่นในตำบล ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครสมาชิกทั่วไปจากหมู่บ้านอื่น การดำเนินกิจกรรม แยกทำแต่ละครัวเรือน หากได้ผลผลิตแล้วให้นำมารวมไว้ที่บ้านประธานที่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 4 บ้านหนองโพน

ชุมชน

1. กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
2. กลุ่มข้าวซ้อมมือ (ข้าวกล้อง)
3. กลุ่มเลี้ยงโค (ค้าขายโค- กระบือ)
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพาะเห็ด

การรวมกลุ่ม

มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการบริหารเงินทุน เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มโดยความสมัครใจ สมาชิกมีการระดมหุ้น/การปันผล และรับสมัครสมาชิกโดยทั่วไปภายในตำบล

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้า ค้าขาย รับจ้าง

สินค้าโอทอป