กลุ่มโรงสีข้าวครบวงจร

กลุ่มโรงสีข้าวครบวงจร

กลุ่มโรงสีข้าวครบวงจร

ติดต่อ : นายพายัพ บุญสาลี

โทร : 056-424598

อีเมล: cdd.Chainat@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

169 คน

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อ 16 ตุลาคม 2544 เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพหลักในการทำนา เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวจะถูกกดราคาจากพ่อค้าโรงสี จึงได้ร่วมปรึกษาหารือกันในกลุ่มเพื่อจัดตั้งโรงสีขึ้นเอง

สภาพพื้นที่

กลุ่มมีสมาชิกที่มีพื้นที่ทำการเกษตร 5,000 ไร่

ชุมชน

169 คน

การรวมกลุ่ม

กลุ่มมีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจำนวน 15 คน ฝ่ายตรวจสอบ 3 คน สมาชิกมีการระดมหุ้นเป็นเงิน 38,600 บาท

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน ทำไร่

อาชีพเสริม

รวมกลุ่มทำธุรกิจโรงสีชุมชน รับจ้าง

สินค้าโอทอป