กลุ่มสมุนไพรบ้านท่าระบาด

กลุ่มสมุนไพรบ้านท่าระบาด

กลุ่มสมุนไพรบ้านท่าระบาด

เป็นหมู่บ้านที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มในระบบเครือญาติ อยู่ติดกับแม่น้ำน้อยและมีระบบคลองชลประทานไหลผ่าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ติดต่อ : นางสำราญ เงินช้า

โทร : 056-481798

อีเมล: cdd.Chainat@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

25 คน

การจัดการ

กลุ่มสมุนไพรบ้านท่าระบาดจัดตั้งเมื่อ 2542 เนื่องจากในพื้นที่หมู่บ้านนิยมปลูกสมุนไพรกันมาก จึงมีการรวมตัวกันเพื่อแสวงหาความรู้โดยการประสานงานกับหน่วยราชการและปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรอบรู้มาให้คำแนะนำ

สภาพพื้นที่

สมาชิกมีพื้นที่ในการใช้ปลูกสมุนไพรประมาณ 3-5 ไร่

ชุมชน

มี 2 กลุ่ม
1. กลุ่มสมุรไพรบ้านท่าระบาด
2. กลุ่มโรงสีข้าวครบวงจร

การรวมกลุ่ม

กลุ่มมีการคัดเลือกคณะกรรมการ เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มในการบริหารงาน ตลอดจนประสานงานกลุ่ม มีการจัดทำระเบียบกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

รวมกลุ่มกันผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และรับจ้าง

สินค้าโอทอป