กลุ่มอาชีพสตรีตำบลอัคคะคำ

กลุ่มอาชีพสตรีตำบลอัคคะคำ

กลุ่มอาชีพสตรีตำบลอัคคะคำ

ระดมเงินสัจจะ ประจำเดือนจากสมาชิกแล้วนำฝากธนาคารออมสิน สาขาโพนทอง ยืมเงินสินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท (สพช.) ประกอบอาชีพ

ติดต่อ : นางแฉล้ม หรเพลิด

โทร : 01 9749579

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 45 คน

การจัดการ

ก่อตั้งจากความสมัครใจของคนในชุมชน จัดตั้งปี 2541 จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร 4 ฝ่าย คือ อำนวยการ ตรวจสอบ เงินกู้ และประชาสัมพันธ์ โดยการสนับสนุนการดำเนิน กรรมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ชัย

สภาพพื้นที่

สมาชิกกลุ่มฯ ประชาชน หมู่ที่ 9 และ 14 ตำบลอัคคะคำ

ชุมชน

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในตำบลอัคคะคำ มี 14 กลุ่ม (14 หมู่บ้าน)

การรวมกลุ่ม

เกิดจากความสมัครใจของกลุ่ม และการแนะนำการจัดตั้ง

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำไร่ รับจ้าง

สินค้าโอทอป