กลุ่มแชมพูสระผม และน้ำยาล้างจาน

กลุ่มแชมพูสระผม และน้ำยาล้างจาน

กลุ่มแชมพูสระผม และน้ำยาล้างจาน

กลุ่มมีการรวมตัวกันเพื่อทำน้ำยาล้างจานและแชมพู ทุกเดือน

ติดต่อ : นางสงวน ดวงทองพล

โทร : 043-511260

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก จำนวน 30 คน

การจัดการ

เกิดจากนางสงวน ดวงทองพล ไปเข้ารับการอบรมและสาธิตการทำน้ำยาล้างจานและแชมพูสระผม เมื่ออบรมกลับมาจึงได้ทดลองทำน้ำยาล้างจานและแชมพูสระผมขึ้นใช้เอง และนำไปให้สมาชิกในหมู่บ้านทดลองใช้ เมื่อสมาชิกได้ทดลองใช้แล้วเกิดความพึงพอใจในคุณสมบัติที่ใช้ได้ดี จึงทำให้เกิดการรวมตัวและได้เชิญวิทยากรมาอบรมและสาธิตจากนั้นก็มีหมู่บ้านข้างเคียงสนใจสั่งจองสินค้าไปไว้ใช้ในครัวเรือน กลุ่มจึงได้ทำออกจำหน่ายเป็นประจำตลอดมา

สภาพพื้นที่

ใช้ที่ทำการที่บ้านประธานกลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ชุมชน

1. กลุ่มจัดทำดอกไม้ไหม
2. กลุ่มทำแชมพูและน้ำยาล้างจาน
3. กลุ่มทอผ้า
4. กลุ่มจักสาน

การรวมกลุ่ม

เกิดจากความสนใจของสมาชิกที่มีความต้องการทำแชมพูและน้ำยาล้างจาน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

แปรรูปสมุนไพรต่าง ๆ

สินค้าโอทอป