กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านกระโดน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านกระโดน

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านกระโดน

มีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ติดต่อ : นางสุรินทร์ บุตะ

โทร : 081-6008663 0 4567 5133

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 27 คน

การจัดการ

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 มีการรวมกลุ่มกันลงหุ้นแบ่งให้ยืมตามความจำเป็น เพื่อรวมทุนในการผลิต ครั้งแรกใช้ไหมที่เลี้ยงเอง ต่อมาซื้อจากตลาดผสมบ้าง ทำใช้และจำหน่ายในหมู่บ้าน ส่งรวมกันขายให้สำนักพระราชวัง และมีพ่อค้ามารับซื้อในหมู่บ้าน

ชุมชน

มี2 กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าไหม, กลุ่มเลี้ยงไหม

การรวมกลุ่ม

ปัจจุบันมีสมาชิก 27 คน มีทุนดำเนินการ 7,600 บาท

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป