กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี

กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี

กลุ่มกองทุนชุมชนสามัคคี

เป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวของสมาชิกและความต้องการของคนในหมู่บ้าน โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาง่าย และมีผลประโยชน์ร่วมกัน

ติดต่อ : นางนิตยา เอิบสภาพ

โทร : 01 4372491

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

60 คน

การจัดการ

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2543 มีกิจกรรมต่อเนื่องหลายกิจกรรม สมาชิกกลุ่มได้ทำกิจกรรมที่สร้างรายได้ต่อครอบครัว และกลุ่มเป็นอย่างดี

สภาพพื้นที่

ม.5 ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมืองฯ จ.ตราด และหมู่บ้านใกล้เคียง

ชุมชน

1.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2.กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางพารา
3.กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร(เงาะอบแห้ง)
4. กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน

การรวมกลุ่ม

เนื่องจากประชาชนในหมู่บ้านซึ่งมีอาชีพทางการเกษตร ทำสวนผลไม้ และประมง ส่วนใหญ่จะมีเวลาว่าง จึงคิดรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว จึงจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางเกษตรแต่ละกิจกรรม แล้วแต่สถานการณ์ที่สามารถจะทำได้

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ประมง

สินค้าโอทอป