กลุ่มเจียระไนหอยบ้านหนองแวงห้วยทราย

กลุ่มเจียระไนหอยบ้านหนองแวงห้วยทราย

กลุ่มเจียระไนหอยบ้านหนองแวงห้วยทราย

สมาชิกกลุ่มมีอาชีพทำนา อาชีพรองได้แก่ การทำไร่ เช่น ไร่อ้อย มันสำปะหลัง ปอ และอื่นๆ เช่นการทำหัตถกรรมงานฝีมือ เช่น การเจียระไนหอย การทอผ้า

ติดต่อ : นางปรียา แสงกล้า

โทร : 043-577081

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวน 23 ครัวเรือน ประชากร 83 คน

การจัดการ

กลุ่มเจียระไนหอยบ้านหนองแวงห้วยทราย เริ่มมีการเจียระไนหอยเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยมีครัวเรือนเริ่มทำ 4 ครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2542 มีครัวเรือนเข้าร่วมกันจัดตั้งกลุ่มฯขึ้นมา 23 ครัวเรือน มีการระดมเงินทุนกลุ่มฯ พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯขึ้น 1ชุด มี 9 คน ปัจจุบันกลุ่มมีทุนดำเนินการจำนวน 140,252 บาท ในอนาคตกลุ่มคาดว่าสมาชิกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี

สภาพพื้นที่

บ้านหนองแวงห้วยทราย หมู่ที่ 5 บ้านหนองแวงใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านวังแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพร

ชุมชน

- กลุ่มปลูกเห็ดฟาง
- กลุ่มทำไม้กวาดทางมะพร้าว
-กลุ่มทอเสื่อกก
-กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
-กลุ่มอาชีพเยาวชนเลี้ยงโค
กลุ่มปลูกเห็ดนางฟ้าและเห็ดขอนขาว

การรวมกลุ่ม

ในระยะแรกกลุ่มฯยังไม่มีการรวมตัวกัน ต่างคนต่างทำ จนได้รับคำแนะนำการจัดตั้งกลุ่มจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้น และฐานะการเงินของกลุ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีความมั่นคงกลุ่มจึงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม เจียระไนหอย ทอผ้า
อื่นๆ เช่นปลูกพืชไร่ (อ้อย มันสำปะหลัง ปอ)

สินค้าโอทอป