กลุ่มอาชีพทำดนตรีพื้นเมือง (โหวด พิณ)

กลุ่มอาชีพทำดนตรีพื้นเมือง (โหวด พิณ)

กลุ่มอาชีพทำดนตรีพื้นเมือง (โหวด พิณ)

เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองพอก แต่สภาพชุมชน/ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีสภาพค่อนข้างเป็นชุมชนดั้งเดิมของชาวอีสาน หรือชาวชนบทอีสาน มีความใกล้ชิดในวงเครือญาติ มีความเอื้ออาทร เอื้อเฟื้อเผิ่อแผ่และอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก และมีความสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี

ติดต่อ : นายบัญชา ชอบบุญ

โทร : 043-579379

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 25 คน

การจัดการ

เดิมทีเป็นการทำโหวดและพิณ เป็นการทำเพียงไม่กี่คน และทำเพื่อใช้สำหรับการเล่นนันทนาการ หรือในงานประเพณี และการละเล่นต่างๆของชาวอีสานในเทศกาลงานบุญท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและดนตรีพื้นเมืองชาวอีสาน ประกอบกับกระแสนิยมไทยและภูมิปัญญาไทย จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อการอนุรักษ์และผสมผสานเข้ากับการดำรงชีพความเป็นอยู่มนเชิงเศรษฐกิจให้เหมาะสมในปัจจุบัน โดยการรวมกลุ่มผลิตเพื่อจำหน่ายและเป็นของที่ระลึกในโอกาสสำคัญในการใช้เป็นของฝากแก่แขก/ญาติมิตรที่สำคัญ

สภาพพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อหมู่ที่ 1 ตำบลหนองพอก และหมู่ที่ 9 ตำบลรอบเมือง
ทิศใต้ ติดต่อหมู่ที่ 4 ตำบลรอบเมือง
ทิศตะวันออก ติดต่อหมู่ที่2 และ 9 ตำบลรอบเมือง
ทิศตะวันตก ติดต่อหมู่ที่ 1 ตำบลรอบเมือง

ชุมชน

- กลุ่มอาชีพทำดนตรีพื้นเมือง
- กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมกลุ่มผลิตเพื่อการอนุรักษ์และจำหน่าย ตลอดจนผลิตเพื่อใช้เองในการรับจ้างแสดงในงานพิธีต่างๆ และในงานเทศกาลต่างๆ ด้วย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำไร่ ทำสวน ค้าขาย และรับจ้าง

สินค้าโอทอป