กลุ่มปักผ้าคลุมผมบ้านโลทู

กลุ่มปักผ้าคลุมผมบ้านโลทู

กลุ่มปักผ้าคลุมผมบ้านโลทู

สมาชิกกลุ่มจะประกอบการตามบ้านเรือนของตน เมื่อว่างจากงานประจำ

ติดต่อ : นางมัสซีหยะ เด็

โทร : 073 494124 , 08 4749 4842

อีเมล: ohm28-puwanart@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิกจำนวน 50 คน

การจัดการ

เดิมสมาชิกต่างคนจะรับผ้ามาจากพ่อค้า และปักลายด้วยจักรเย็บผ้าของตนเอง ได้รับค่าจ้างตามความยากง่ายของลาย ต่อมามีความคิดร่วมกันจัดตั้งกลุ่ม โดยได้รับการส่งเสริมจากทางราชการ และได้ร่วมลงทุน และหาแหล่งเงินทุน จัดหาผ้า และส่งผ้าจำหน่ายเอง

ชุมชน

มี 1 กลุ่ม

การรวมกลุ่ม

สมาชิกทุกคนจะมีจักรเย็บผ้าเป็นของตนเอง

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป