กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยอึ่งสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยอึ่งสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยอึ่งสามัคคี

ติดต่อ :

โทร : 086-2320169

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 70 คน

การจัดการ

กลุ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 มีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 9 คน มีเงินทุน 7,500 บาท ปัจจุบันมีเงินทุนจำนวน 70,000 บาท

ชุมชน

1. กลุ่มสตรี
2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. กลุ่มเลี้ยงโค
4. กลุ่มทอผ้าไหมและดอกไม้ประดิษฐ์

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มมีรูปแบบการดำเนินงานที่เป็ฯทางการ ซึ่งจะมีคณะกรรมการบริหารงานครบทุกกลุ่ม โดยมีการจัดทำระเบียบและเงินทุนกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป