กลุ่มแปรรูปอาหาร

กลุ่มแปรรูปอาหาร

กลุ่มแปรรูปอาหาร

ราษฎรในหมู่บ้านตำบลเป็นสมาชิก มีระเบียบข้อบังคับของกลุ่มเป็นแนวทางในการปฎิบัติ

ติดต่อ : นายสงบ ขุนจันทึก

โทร : 086-8137989, 043-213607

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 60 คน

การจัดการ

การบริหารงานของกลุ่ม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1.ตำแหน่งประธาน 2.ตำแหน่งรองประทาน 3.ตำแหน่ง เลขาธิการ 4.ตำแหน่งเหรัญญิก 5.ตำแหน่งปฎิคม 6. ตำแหน่งประชาสัมพันธ์

ชุมชน

1.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2.กลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน 3.กลุ่มสตรีระดับตำบล
4.กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 5.กลุ่มฌาปนกิจ 6.กลุ่ม อสม.
7.กลุ่มอาชีพสตรีทำขนมข้าวเกรียบ

การรวมกลุ่ม

มีการประชุมเผยแพร่การดำเนินงานของกลุ่ม เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำขนมข้าวเกรียบ

สินค้าโอทอป