กลุ่มฟืมทอผ้า

กลุ่มฟืมทอผ้า

กลุ่มฟืมทอผ้า

กลุ่มมีความรักสามัคคีในหมู่เครือญาติ ประกอบอาชีพรายได้เสริมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มี 13 หมู่บ้าน มีการทำงานเป็นเครือข่ายติดต่อกันได้ทุกหมู่บ้าน มีการระดมทุนในการประกอบอาชีพทั้งในลักษณะกลุ่มออมทรัพย์และทุนของกลุ่ม

ติดต่อ : นายพงษ์สิทธิ์-นาง

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 28 คน

การจัดการ

กลุ่มทำฟืมบ้านเขือง เริ่มก่อตั้งในปี 2540 เริ่มต้นสมาชิก 25 คน มี 28 คน โดยเริ่มแรกจะผลิตเฉพาะฟืมไม้ ต่อมามียอดสั่งเพิ่มมากขึ้น จึงสั่งซื้อแผ่นฟืมสแตนเลสจากโรงงานทอผ้ามาทำเป็นฟืมสแตนเลส ซึ่งจะใช้งานได้นานกว่าฟืมไม้ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มสามารถผลิตฟืมทอผ้าได้ 3 ประเภท คือ ฟืมไม้ ฟืมสแตนเลส และฟืมเหล็ก ซึ่งจะมีขนาด ราคา ลวดลายที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า ในปี 2544 จากประชาคมตำบล อำเภอจึงคัดเลือกให้ฟืมทอผ้า เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของตำบลบ้านเขือง

สภาพพื้นที่

ทิศเหนือ จรดบ้านเขืองใหญ่ ม.3 ,ทิศใต้ จรดบ้านเขืองน้อย ม.1, ทิศตะวันออก จรดบ้านเขือง ม.2, ทิศตะวันตก จรด บ้านทุ่งสว่างสามัคคี ม.12

ชุมชน

มี 4กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต , กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด, กลุ่มอาชีพเยาวชนเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง,กลุ่มฟืมทอผ้า

การรวมกลุ่ม

กลุ่มมีการรวมตัวกันแน่นเหนียว โดยจะแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจน เมื่อมียอดสั่งซื้อเข้ามา แต่ละคนจะทำหน้าที่ของตนเอง ใครทำได้มากก็จะได้ค่าแรงมากขึ้น ดังนั้น กลุ่มจึงมีความแน่นเหนียวมากขึ้น อีกทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ขึ้นมาอีก จึงทำให้สมาชิกภายในกลุ่มมีความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกันมากขึ้น

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป