กลุ่มปลูกมันเทศ

กลุ่มปลูกมันเทศ

กลุ่มปลูกมันเทศ

ติดต่อ : นายกาย ฟองชารี

โทร : 043 252019 (นางประกง)

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 30 คน

การจัดการ

เริ่มจากผลผลิตจากไร่นาในอาชีพหลักไม่ได้ผลดี จึงได้หันมาฝึกอาชีพเสริมจากการแนะนำของเกษตรตำบล เมื่อลองทำแล้วได้ผลผลิตดีมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นรูปธรรม จึงได้มีการชักชวนกันทำภายในหมู่บ้านและขยายผลไปในตำบลหนองโน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกรวมกลุ่มตามอาชีพที่ดำเนินการร่วมกัน

อาชีพหลัก

ทำนา

สินค้าโอทอป