กลุ่มแม่บ้านเกษตรสตรีพัฒนาผาสุกสัมพันธ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรสตรีพัฒนาผาสุกสัมพันธ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรสตรีพัฒนาผาสุกสัมพันธ์

มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

ติดต่อ : นางศิรภา ถนอมเงิน

โทร : 081-9832468

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 50 คน

การจัดการ

ดำเนินการในรูปกลุ่มมีสมาชิกลงหุ้นเพื่อเป็นทุนดำเนินการ มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีการแบ่งฝ่ายแบ่งหน้าที่ในการดำเนินการ มีการคิดค่าแรงให้ผู้ทำการผลิตทุกสิ้นเดือน ส่วนผู้ที่ลงหุ้นจะมีการปันผลเมื่อสิ้นปี

ชุมชน

1.กลุ่มแม่บ้านเกษตรสตรีพัฒนาสัมพันธ์ ม.5
2.กลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิตบ้านห้วยทวน ม.1

การรวมกลุ่ม

รวมตัวระหว่างสตรีอาสาพัฒนาชุมชน กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของตำบลหนองข้างคอก ทั้ง 7 หมู่บ้าน

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

รับจ้าง,ค้าขาย

สินค้าโอทอป