กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร ๙๙ ธงธานี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร ๙๙ ธงธานี

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร ๙๙ ธงธานี

กลุ่มมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 คน , มีสมาชิกในกลุ่ม จำนวน 21 คน

ติดต่อ : นางปราณี สุรภักดิ

โทร : 081-9542816

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 21 คน

การจัดการ

โดยทั่วไปตำบลธงธานี อยู่ติดลำน้ำชี ทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทปลามาก เมื่อเหลือจากเป็นอาหารประจำวันแล้วก็จะทำปลาร้าเก็บไว้บริโภคในยามขาดแคลน กลุ่มสตรีในชุมชนจึงมีแนวคิดว่า ถ้าหากมีการแปรรูปปลาร้าที่มีอยู่ ก็จะก่อให้เกิดรายได้ ประกอบกับคนที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการบริโภคปลาร้า จึงมีการรวมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มทำปลาร้าบองขึ้น โดยการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน, สาธารณสุข, เกษตร มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 12 คน

การรวมกลุ่ม

ในระยะแรกกลุ่มมีการรวมตัวกันในลักษณะของผู้ที่มีความสนใจร่วมกัน ต่อมาเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ ได้เข้ามาให้การสนับสนุน ส่งเสริม ในด้านต่าง ๆ จนทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ปลูกพืชผัก

สินค้าโอทอป