กลุ่มอาชีพทำเกลือสินเธาว์ผสมสารไอโอดีน

กลุ่มอาชีพทำเกลือสินเธาว์ผสมสารไอโอดีน

กลุ่มอาชีพทำเกลือสินเธาว์ผสมสารไอโอดีน

สมาชิกมาจากครัวเรือนต่าง ๆ ในหมู่บ้านตำบล เมื่อมีการผลิตต้องมาร่วมกันทำที่กลุ่ม และดำเนินการ 2 วิธี คือ
จัดทำตามที่ลูกค้าสั่ง และผลิตเพื่อมอบให้สมาชิกนำไปจำหน่าย

ติดต่อ : นายบรรจง คำหมอน

โทร : 01-7397903

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 28 คน

การจัดการ

ได้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นมาเพื่อให้มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว จึงได้ไปดูงานกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ ที่จังหวัดมหาสารคาม จึงได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพทำเกลือสินเธาว์ผสมสารไอโอดีนขึ้น สมาชิกก่อตั้ง 15 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 28 คน เพื่อเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สภาพพื้นที่

หมู่ 6 บ้านยางคำ ต.กกกุง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

ชุมชน

จำนวน 1 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพทำเกลือสินเธาว์ผสม
สารไอโอดีน

การรวมกลุ่ม

การบริหารจัดการของกลุ่มอาชีพทำเกลือสินเธาว์ผสมสารไอโอดีน ดำเนินการในรูปกลุ่มซึ่งมีคณะกรรมการบริหารจัดการภายใต้ข้อตกลงของกลุ่ม การผลิตและการจำหน่ายทำร่วมกัน และมีเงินปันผลคืนสมาชิกในรูปค่าแรงงานในการทำ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ค้าขาย

สินค้าโอทอป