กลุ่มอาชีพตำบลยางใหญ่

กลุ่มอาชีพตำบลยางใหญ่

กลุ่มอาชีพตำบลยางใหญ่

เป็นการรวมกลุ่มเพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ ครอบครัว

ติดต่อ : นายภิญโญ ชมภูบุต

โทร : 043-511260

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 60 คน

การจัดการ

การกระติบข้าว เป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านโพน หมู่ที่ 2 ตำบลยางใหญ่ แต่ก่อนต่างคนต่างทำ ต่อมาเมื่อปี 2539
นายภิญโญ ชมภูบุตร ได้รวมกลุ่มชาวบ้านเป็นกลุ่มสานกระติบข้าว มีการกำหนดรูปแบบการผลิต กำหนดราคา และมีการคัดเลือกสมาชิกกลุ่มเป็นกรรมการบริหารฯ

ชุมชน

มี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสานกระติบข้าว,กลุ่มอาชีพทอผ้า,กลุ่มอาชีพเย็บพรมเช็ดเท้า

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมกลุ่มที่เกิดจากความต้องการของชาวบ้านเพื่อพัฒนาฝีมือทักษะการผลิต และเป็นการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม

สินค้าโอทอป