กลุ่มตัดเย็บเสื้อคอกระเช้า

กลุ่มตัดเย็บเสื้อคอกระเช้า

กลุ่มตัดเย็บเสื้อคอกระเช้า

สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพรองคือ หัตถกรรมพื้นบ้าน สมาชิกมีความสนใจ มีความรู้และความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้า จึงไม่มีปัญหาในการประกอบกิจการของกลุ่ม

ติดต่อ : นางทองม้วน สร้อย

โทร : 043-518262

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 50 คน

การจัดการ

บริหารในรูปแบบของกลุ่ม โดยมีคณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้รับผิดชอบ และส่งออกจำหน่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด โดยจัดส่งสินค้าไปจำหน่ายตามใบสั่งซื้อของลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันกลุ่มสามารถสินค้าได้ไม่พอเพียงกับความต้องการของตลาด

สภาพพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อบ้านดงบัง
ทิศใต้ ติดต่อตำบลหมูม้น
ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านดอนแคน
ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านหนองลุมพุก ต.พระเจ้า

ชุมชน

มี 1กลุ่ม คือ กลุ่มตัดเย็บเสื้อคอกระเช้า

การรวมกลุ่ม

สมาชิกในกลุ่มเคยไปทำงานรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้าที่กรุงเทพฯ เมื่อกลับมาจึงได้นำความรู้ความสามารถในการตัดเย็บเสื้อคอกระเช้า และได้รวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มตัดเย็บเสื้อคอกระเช้าขึ้น โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม, ทำไร่, ทำสวน , เลี้ยงสัตว์

สินค้าโอทอป