กลุ่มตัดเย็บรองเท้า

กลุ่มตัดเย็บรองเท้า

กลุ่มตัดเย็บรองเท้า

สมาชิกกลุ่มมีอาชีพหลักในการทำนาเป็นส่วนใหญ่ มีอาชีพเสริมในการทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ เมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มได้
ผู้มีประสบการณ์ในการตัดเย็บรองเท้าเป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดความสามารถและทักษะให้ ปัจจุบันกลุ่มไม่มีปัญหาด้านการผลิตเพราะสมาชิกลุ่มสามารถผลิตได้เอง และทันต่อความต้องการของตลาด

ติดต่อ : นายอุทัย เวียงส

โทร : 046-511260

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวน 45 คน

การจัดการ

บริหารในรูปแบบกลุ่ม มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 1 คณะ เป็นผู้รับผิดชอบ ให้สมาชิกกลุ่มผลิตร่วมกัน การจำหน่ายจะส่งไปจำหน่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด และมีพ่อค้ามารับไปจำหน่ายปลีก กลุ่มสามารถผลิตสินค้าได้พอเพียงกับความต้องการของตลาด

สภาพพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อบ้านพลับพลา
ทิศใต้ ติดต่ออำเภอธวัชบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านหนองเต่า
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลพระธาตุ

การรวมกลุ่ม

คนในหมู่บ้านอพยพแรงงานไปทำงานในต่างถิ่น และมีบางส่วนได้ไปทำงานในโรงงานตัดเย็บรองเท้า ที่กรุงเทพฯ และ
สมุทรปราการ เมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาจึงได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานในโรงงานมาดำเนินกิจการและจัดตั้งกลุ่มขึ้น โดยมีคณะกรรมการบริหารและจัดการ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป