กลุ่มสตรีทอผ้าลายขิต

กลุ่มสตรีทอผ้าลายขิต

กลุ่มสตรีทอผ้าลายขิต

กลุ่มสตรีทอผ้าลายขิต เป็นการรวมกลุ่มสตรีในชุมชน ที่มีความรู้ด้านการทอผ้าเพื่อหารายได้เสริมให้ครอบครัว ด้านการตลาดกลุ่มไม่มีปัญหา เนื่องจากคณะกรรมการมีการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ : นางโอวาท สร้อยเส

โทร : 043-511260

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

มีสมาชิก 45 คน

การจัดการ

การทอผ้าขิตของสตรีชาวบ้านหมูม้น เรียนรู้มาจากบรรพบุรุษ เมื่อปี 2538 สำนักงานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มสตรีทอผ้าลายขิต มีสมาชิกแรกเริ่ม 27 คน ต่อมาปี 2542 กลุ่มได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากงบประมาณโครงการมิยาซาวา จำนวน 20,000 บาท ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก 45 คน การบริหารกลุ่มมีคณะกรรมการบริหาร 1 คณะ มีระเบียบข้อบังคับในการบริหารจัดการ

สภาพพื้นที่

ในพื้นที่หมู่ 1,2,8,9 ในตำบลหมูม้น ต.หมูม้น กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

ชุมชน

มี 3กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค, กลุ่มสตรีทอผ้าลายขิต,กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

กลุ่มสตรีทอผ้าลายขิตมีคณะกรรมการบริหาร จำนวน 9 คน มีสมาชิก 45 คน เป็นคนในชุมชนหมู่ที่ 1,2,8,9 ตำบลหมูม้น ได้สมัครใจเข้ารวมกลุ่มและมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับขึ้นภายในกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป