กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า

กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า

กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า

เป็นชุมชนที่มีครัวเรือนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เพราะมีคุ้มบ้านอยู่ติดต่อกันถึง 6 คุ้ม

ติดต่อ : นางจันศรี เสาโมก

โทร : 09-5712883

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 15 คน

การจัดการ

จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2541 ก่อนการรวมกลุ่มสตรีในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีการทอผ้าแต่ผลิตภัณฑ์จะไม่ค่อยมีคุณภาพ เมื่อทอได้จะเก็บไว้ใช้เอง หลังจากมีการรวมกลุ่ม มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น มีกรรมการบริหาร มีระเบียบข้อบังคับ มีการหาตลาดจำหน่าย ก็ได้มีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ดีกว่าเดิม ปัจจุบันสมาชิกมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คนละประมาณ 5,000 บาท

สภาพพื้นที่

พื้นที่ที่ตั้งกลุ่มประมาณ 1 ไร่

ชุมชน

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ที่ 2
- กลุ่มอาชีพเลี้ยงสุกร หมู่ที 6

การรวมกลุ่ม

หลังจากว่างจากการทำงานประจำ สมาชิกจะรวมกันทอผ้าที่ที่ตั้งกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทอผ้า เลี้ยงสัตว์

สินค้าโอทอป