กลุ่มเกษตรกรเขื่อนดินบ้านตันหยง

กลุ่มเกษตรกรเขื่อนดินบ้านตันหยง

กลุ่มเกษตรกรเขื่อนดินบ้านตันหยง

ติดต่อ : นายมุกกะตาดาโต๊ะ

โทร : -

อีเมล: cdd_yala@thaimail.com

เว็บไซต์ : -

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

กลุ่มมีสมาชิก 20 คน

การจัดการ

เป็นกลุ่มเกษตรผสมผสานที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 มีสมาชิก 20 คน มีการบริหารจัดการในรูปกลุ่ม มีกิจกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร ซึ่งจะดำเนินการและขยายผลต่อไป

สภาพพื้นที่

ดำเนินการในพื้นที่ครอบคลุมถึง 3 กลุ่มบ้าน คือ กลุ่มบ้านบาโง
กลุ่มบ้านตันหยง และกลุ่มบ้านเจาะตาแม

ชุมชน

มีกลุ่มเกษตรผสมผสานเพียง 1 กลุ่ม

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มยังไม่เข้มแข็งเนื่องจากเพิ่งเริ่มก่อตั้ง

อาชีพหลัก

ทำสวน