วิสาหกิจชุมชน กลุ่มรักชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มรักชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มรักชุมชนเพาะเลี้ยงเห็ด

ติดต่อ : นายปัญญา ตันตระกู

โทร : 081-1952495, 032-2263228

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 31 คน

การจัดการ

ราษฎรในตำบลบางป่าจำนวนหนึ่งประกอบอาชีพเพาะเห็ดหูหนูจำหน่าย แต่สภาพทางเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้กลุ่มเพาะเห็ดต้องหาทางออกเพื่อความอยู่รอด และแก้ปัญหาขาดทุน โดยนำมาแปรรูปเป็นเห็ดหูหนูในน้ำเชื่อม

ชุมชน

กลุ่มเห็ดหูหนูในน้ำเชื่อม

การรวมกลุ่ม

รวมตัวเพื่อเพาะเลี้ยงเห็ดเป็นอาชีพเสริม

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

รับจ้างทั่วไป

สินค้าโอทอป