กลุ่มศูนย์ศึกษาป่าชายเลน

กลุ่มศูนย์ศึกษาป่าชายเลน

กลุ่มศูนย์ศึกษาป่าชายเลน

กลุ่มและชุมชนในตำบลชำรากมีการรวมตัวเป็นอย่างดี ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อ : นายประเทียบ มีสัง

โทร : 01-9450442

อีเมล: tratcdd@hotmail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 25 คน

การจัดการ

กลุ่มศูนย์ศึกษาป่าชายเลนเป็นกลุ่มที่เกิดจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านชำราก เพื่อที่จะอนุรักษ์ป่าชายเลนให้เป็นสถานที่พักผ่อนของตำบล

สภาพพื้นที่

อาณาเขตพื้นที่ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน

ชุมชน

1.กลุ่มเยาวชน
2.กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
3.กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ

การรวมกลุ่ม

มีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมร่วมกัน มีความพร้อมและสามัคคีเป็นอย่างดี มีศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

อาชีพหลัก

ทำสวน

อาชีพเสริม

ประมง,รับจ้าง