กลุ่มโหวดแคน

กลุ่มโหวดแคน

กลุ่มโหวดแคน

เป็นกลุ่มที่ผลิตแคนที่ใหญ่ที่สุด และมีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป นอกจากมีผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตแล้ว ยังมีความสามารถในด้านการเป่าแคนด้วย สมาชิกบางคนได้เป็นวิทยากรในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง

ติดต่อ : นายแสง สาวิสิทธิ

โทร : 08-6238-8197, 08-6238-8198

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 15 คน

การจัดการ

การผลิตแคนและการเป่าเคนมีมาช้านานในภาคอีสาน ระยะเริ่มแรกเป็นการผลิตกันเอง ไม่มีการรวมกลุ่ม ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มกันผลิตแคนโดยเฉพาะบ้านหนองตาไก้ ทั้งนี้ มีหน่วยงานหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน เช่น พัฒนาชุมชน, เกษตร, ศึกษาฯ

ชุมชน

มี 3กลุ่ม คือ กลุ่มผลิตแคน, กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา, กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมกลุ่มกันเองของชาวบ้าน ที่มีฝีมือด้านการผลิตและเป่าแคน มีสมาชิกบางคนต้องการฝึกฝนทางด้านการผลิตและ
เป่าแคน รวมกลุ่มกันผลิตเกือบทุกขั้นตอน ตามความสามารถของสมาชิกแต่ละคน มีการพึ่งพากันด้านการตลาด เกื้อกูลกัน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป