กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม

กลุ่มทอผ้าไหม

สมาชิกกลุ่มจะทำกิจกรรมของกลุ่มร่วมกันทุกขั้นตอน โดยมีผู้นำชุมชนให้การสนับสนุนและประสานงานระหว่างรัฐบาลและเอกชน

ติดต่อ : นางปราณี พรมสิงห

โทร : 01-2212594

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 80 คน

การจัดการ

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองสิม หมู่ที่ 1 จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2537 การลงทุนครั้งแรกได้จากการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยมีสมาชิก ครั้งแรก 52 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 80 คน ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2538 จำนวนเงิน 25,000 บาทได้รับงบประมาณจาก อบต. 9,800 บาท (ปี 2529) ปี 2543 ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน 50,000 บาท ปัจจุบันมีทุน
ดำเนินการ 209,300 บาท

ชุมชน

มี 3กลุ่ม คือ กลุ่มสตรีทอผ้าไหม, กลุ่มโรงสีข้าว, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

เป็นสมาชิกกลุ่มทุกครัวเรือน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป