กลุ่มอาชีพตัดเย็บเครื่องนอน

กลุ่มอาชีพตัดเย็บเครื่องนอน

กลุ่มอาชีพตัดเย็บเครื่องนอน

การทำงานของสมาชิกกลุ่มจะแยกกันผลิต หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว

ติดต่อ : นางแดง พรมเกตุ

โทร : 09-8399627

อีเมล: cd.roi-et@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 100 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2540 สมาชิกเริ่มแรก จำนวน 102 คน ปัจจุบัน มีสมาชิก 100 คน มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม 40,000 บาท เป็นเงินทุนให้สมาชิกยืมไปลงทุนเย็บเครื่องนอน

ชุมชน

จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพตัดเย็บเครื่องนอน , กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มของสมาชิก จะรวมกลุ่มลงหุ้นในรูปของกลุ่มออมทรัพย์ แบ่งหน้าที่คณะกรรมการในการบริหารจัดการ เพื่อจำหน่ายจะทำตามความสามารถ การจำหน่ายจะแยกกัน แต่บางครั้งถ้ายอดสั่งซื้อมากจะนำมาฝากขายร่วมกัน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป