กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองส่วย

กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองส่วย

กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองส่วย

มีการแบ่งหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของแต่ละคน ที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบ และมีความสามัคคีกัน

ติดต่อ : นายคูณ เสถียรรั

โทร : 043-587353

อีเมล: cd.roi-et@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 41 คน

การจัดการ

ตั้งเมื่อปี 2540 มีสมาชิกครั้งแรก 25 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีในหมู่บ้านมีอาชีพเสริม และมีรายได้เป็นของ
ตอนเอง ปัจจุบันมีสมาชิก 41 คน มีเงินทุนกลุ่ม 40,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม มีการดำเนินงานในรูปคณะกรรมการ

ชุมชน

มี 2กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านหนองส่วย, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมกลุ่มจากผู้ที่สนใจ และมีวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน มีการลงหุ้นร่วมกัน มีคณะกรรมการควบคุมการผลิตและคัดเลือกคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งจำหน่าย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป