กลุ่มอาชีพทอผ้า

กลุ่มอาชีพทอผ้า

กลุ่มอาชีพทอผ้า

ใช้ศาลาประชาคมหมู่บ้านเป็นที่ทำการกลุ่ม ประชุม อบรม สัมมนา สถานที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของสมาชิกเป็นสถานที่ประกอบการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ผลิตบางส่วนสามารถผลิตได้เองในหมู่บ้าน และบางส่วนซื้อจากภายนอกหมู่บ้าน

ติดต่อ : นางบุญมี กุชโร

โทร : 043-591507

อีเมล: cd.roi-et@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 24 คน

การจัดการ

จัดตั้งเมื่อปี 2540 เนื่องจากเป็นอาชีพเสริม ที่นิยมมาตั้งแต่ดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง เป็นที่รู้จักเฉพาะในกลุ่มชุมชนไม่แพร่หลาย ผลผลิตขายได้น้อย ราคาต่ำ จึงมีการจัดตั้งกลุ่มร่วมกันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ใหคนรู้จักมากขึ้น ขายผลผลิตได้มาขึ้นในราคาที่ยุติธรรม และได้รับการสนับสนุนเงินทุนของกลุ่มตามโครงการกิจกรรมพัฒนาสตรี โดยองค์กรสตรีในปี 2541

ชุมชน

มี3กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

การรวมกลุ่ม

เกิดจากปัญหาของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพอย่างเดียวกัน จึงได้รวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหา โดยการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยความสมัครใจ ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกลุ่มมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่ม สมาชิกจะปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมาย

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

เลี้ยงสัตว์

สินค้าโอทอป