กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

กลุ่มสตรีทอผ้าไหม

ติดต่อ : นางสี อากาศไชย

โทร : 043-530538

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 15 คน

การจัดการ

กลุ่มทอผ้าไหมมีมานานแล้ว แต่แยกกันทำต่างทำต่างทำ ไม่มีการปรึกษาหารือระหว่างกัน และต่างคนต่างจำหน่าย ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ต่อมาปี 2536 จึงมีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นทางการ

ชุมชน

มี 3กลุ่ม คือ กลุ่มสตรี, กลุ่มเลี้ยงโค, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มกันเองตามธรรมชาติ บริหารกันในรูปของคณะกรรมการ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป