กลุ่มแม่บ้านทานตะวัน

กลุ่มแม่บ้านทานตะวัน

กลุ่มแม่บ้านทานตะวัน

เป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง มีคณะกรรมการบริหารจัดการ มีระเบียบของกลุ่มที่ชัดเจน

ติดต่อ : นางนิภาพร ทิพบุ

โทร : 043-599160

อีเมล: cd.roi-et@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 19 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2542 สมาชิกเริ่มต้น 15 คน ปัจจุบันสมาชิก 19 คน และได้ขอยืมเงินจาก อบต. จำนวน 100,000 บาท
เพื่อมาลงทุนในการดำเนินงาน

การรวมกลุ่ม

สมาชิกกลุ่มเป็นสตรีในหมู่บ้าน มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป