กลุ่มแปรรูปข้าวหอมมะลิ

กลุ่มแปรรูปข้าวหอมมะลิ

กลุ่มแปรรูปข้าวหอมมะลิ

ติดต่อ : นางทองเพชร แสงสง

โทร : 043-581638

อีเมล: cd.roi-et@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 230 คน

การจัดการ

ดำเนินกิจกรรมการแปรรูปข้าวหอมมะลิเป็นข้าวสารขาว ข้าวกล้อง จำหน่ายระดับหมู่บ้าน ตำบล ตลอดจนส่งจำหน่ายตามงาน
เทศกาลต่าง ๆ โดยทางกลุ่มมีสมาชิกกลุ่มจากทุกหมู่บ้านในตำบลหินกอง พร้อมได้ร่วมในการจัดเวทีประชาคมสู่ระดับตำบลนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ที่ประชุมได้ตัดสินใจกำหนดเป็นสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” ของตำบลหินกอง

ชุมชน

มี 2กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าไหม, กลุ่มแปรรูปข้าวหอมมะลิ

การรวมกลุ่ม

เป็นการรวมกลุ่มในลักษณะการให้ความรู้ การถ่ายทอดเทคนิค การรวมกลุ่มจำหน่าย และการให้ยืมเงินเพื่อนำไปลงทุนด้านอาชีพ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป