กลุ่มเพาะเห็ด

กลุ่มเพาะเห็ด

กลุ่มเพาะเห็ด

เป็นกลุ่มที่มีการรวมตัวกันของสมาชิกที่มีความสนใจในการเพาะเลี้ยงเห็ด กลุ่มละ 30-40 คน ในแต่ละหมู่บ้าน

ติดต่อ : นางผา สมเพชร

โทร : 01-4130399

อีเมล: tmoonsrenaul@yahoo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 260 คน

การจัดการ

ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง เป็นแหล่งจำหน่ายเห็ดจากธรรมชาติ มีป่าสาธารณประโยชน์โคกหนองน้ำขาว เป็นผลิตตามธรรมชาติ ตามฤดูกาล และต่อมาได้มีการรวมกลุ่ม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2544 กลุ่มได้ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ. ร้อยเอ็ด จำนวน 238,000 บาท สร้างโรงเรือน 14 แห่ง เชื้อเห็ดบรรจุถุง 3,000 ถุง/โรงเรือน ทั้ง 13 หมู่บ้าน

ชุมชน

มี 1 กลุ่ม คือ กลุ่มเพาะเห็ด

การรวมกลุ่ม

ในหมู่บ้านมีสมาชิกกลุ่มและมีกรรมการบริหารจัดการในระดับตำบลมีตัวแทนของกลุ่ม ๆ ละ 2 คน เป็นกรรมการบริหาร

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำไร่ หัตถกรรม รับจ้าง

สินค้าโอทอป