กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

เป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน มีสมาชิกกลุ่มละ 20-30 คน มีกรรมการบริหารกลุ่มของแต่ละหมู่บ้าน

ติดต่อ : นางบิ้ง อนันตภักด

โทร : 0-4354-9583

อีเมล: tmoonsrenaul@yahoo.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 370 คน

การจัดการ

การทอผ้าเป็นสิ่งคู่กันกับสตรีในชนบท แต่เป็นการทอเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือน ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มสตรีทอผ้า มีทั้งผ้าฝ้าย ผ้าไหม และจัดการฝึกอบรมขึ้นในปี 2543 เพื่อให้ความรู้เรื่องการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ (สีเปลือกไม้) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน และเปลือกไม้เป็นสีธรรมชาติหาได้ตามธรรมชาติทั่วไป และไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

สภาพพื้นที่

มีอยู่ทุกหมู่บ้าน
มีที่ทำการกลุ่มอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน และมีตัวแทนกลุ่มเป็นกรรมการในระดับตำบ

ชุมชน

มี 14กลุ่ม คือ กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจำนวน 9 กลุ่ม และ กลุ่มสตรีทอผ้าไหม จำนวน 5 กลุ่ม

การรวมกลุ่ม

ในหมู่บ้านมีสมาชิกกลุ่มและมีกรรมการบริหารจัดการในระดับตำบลมีตัวแทนของกลุ่ม ๆ ละ 2 คน เป็นกรรมการบริหาร

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ค้าขาย หัตถกรรม

สินค้าโอทอป