กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม

กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม

กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม

การทำงานของสมาชิกจะทำการทอผ้าทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อผลิตเส้นไหมเอง

ติดต่อ : นางพล ฤทธิ์มนตรี

โทร : 043-611546

อีเมล: cd.roi-et@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 35 คน

การจัดการ

เริ่มจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2536 สมาชิกเริ่มแรก จำนวน 28 คน ปัจจุบัน มีสมาชิก 35 คน มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม 60,000 บาท เป็นเงินทุนให้สมาชิกยืมไปลงทุนทอผ้าไหม

ชุมชน

จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพทอผ้ไหม, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มของสมาชิก จะรวมกลุ่มลงหุ้นในรูปของกลุ่มออมทรัพย์ แบ่งหน้าที่คณะกรรมการในการบริหารจัดการ เพื่อจำหน่ายจะทำตามความสามารถ การจำหน่ายจะแยกกัน แต่บางครั้งถ้ายอดสั่งซื้อมากจะนำมาฝากขายร่วมกัน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป