กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกลาง

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกลาง

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกลาง

ติดต่อ : นางมะลิวัลย์ รำม

โทร : 043-591507

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกกลุ่ม 25 คน

การจัดการ

เริ่มดำเนินการในปี 2544 สมาชิกได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อใช้เป็นอาชีพเสริม ผลผลิตที่ได้คือเส้นไหม สมาชิกจะนำไปจำหน่ายทั้งที่เป็นเส้นไหม และที่ทอเป็นผ้าไหม เช่นผ้าไหมพื้น ผ้าไหมมัดหมี่ ราคาเส้นไหมจำหน่ายกิโลกรัมละ 900 – 1,200 บาท ไหมพื้นเมตรละ 300 บาท ผ้าไหมมัดหมี่ ราคา 800 – 1,000 บาท ต่อชิ้น ปริมาณการผลิต40 – 50 เมตร/เดือน การจำหน่าย มีพ่อค้ามารับถึงที่ทำการกลุ่ม

ชุมชน

1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. กลุ่มเย็บกระติบข้าว
3. กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
4. กลุ่มทอเสื่อ

การรวมกลุ่ม

เกิดจากสภาพปัญหาด้านการประกอบอาชีพของชุมชน ที่ยึดอาชีพด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักไม่มีอาชีพเสริม จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นเพื่อประกอบอาชีพเสริม โดยมีการร่างระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของสมาชิก

อาชีพหลัก

ทำนา ทำสวน

อาชีพเสริม

ค้าขาย รับจ้าง

สินค้าโอทอป