กลุ่มจักสาน (กระติบข้าว)

กลุ่มจักสาน (กระติบข้าว)

กลุ่มจักสาน (กระติบข้าว)

ยังไม่มีอาคารที่ทำการกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนจะทำการผลิตที่บ้าน แล้วนำมาขายรวมกัน

ติดต่อ : นางหนูเพียร แก

โทร : 01-9755272

อีเมล: cddroi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 56 คน

การจัดการ

กลุ่มจักสานกระติบข้าว บ้านดอนดู่ เริ่มดำเนินการจักสานในรูปของกลุ่มเมื่อปี 2540 เริ่มจากมีชาวบ้านไปซื้อกระติบข้าวมาจากจังหวัดขอนแก่น และนำมาแกะลวดลายดูวิธีการสาน เมื่อทำจนชำนาญ จึงได้นำมาสอนให้แก่ชาวบ้าน กลุ่มสตรีจะมีการลงเงินหุ้เป็นทุนหมุนเวียนในการกู้ยืมไปซื้อวัสดุจักสาน การผลิตจะแยกกันผลิตแต่กลุ่มจะหาตลาดรวมกันขาย มีคณะกรรมการคัดคุณภาพของเครื่องจักสานแล้วกำหนดราคาตามคุณภาพ กำไรจากการขายของสมาชิกจะหักเข้ากลุ่ม 10%

สภาพพื้นที่

ทิศเหนือ จรดบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ 4 ต.สระบัว ,ทิศใต้ จรดบ้านบัวขาว ม.6 ต.สระบัว, ทิศตะวันตก จรดบ้านส้มโฮง ต.โนนสวรรค์ , ทิศตะวันตก จรดบ้านหนองส่วย ต.โนนสง่า

ชุมชน

มี3 กลุ่ม คือ กลุ่มอาชีพจักสานกระติบข้าวจากเสื่อกก, กลุ่มจักสานเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ไผ่,กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

การรวมกลุ่ม

การรวมกลุ่มของสมาชิกจะรวมกลุ่มลงหุ้นกันในรูปของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และต่างคนต่างทำการผลิตตามความสามารถและจำนำมาฝากขายร่วมกัน

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

หัตถกรรม

สินค้าโอทอป