กลุ่มอาชีพตำบลดอนยายหนู

กลุ่มอาชีพตำบลดอนยายหนู

กลุ่มอาชีพตำบลดอนยายหนู

กลุ่มคัดเลือกกุ้งมีทั้งชาย และหญิง

ติดต่อ :

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 20 - 25 คน

การจัดการ

กลุ่มอาชีพของ ต.ดอนยายหนู ไม่ชัดเจน เนื่องจากราษฎร์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกุ้ง จะไม่มีเวลาในการรวมกลุ่ม

สภาพพื้นที่

หมู่ที่ 1 - 4 ต.ดอนยายหนู

ชุมชน

- กลุ่มสตรี
- กลุ่มคัดกุ้ง

การรวมกลุ่ม

รวมกลุ่มเพื่อรับจ้างคัดกุ้งตามที่มีผู้มาติดต่อแต่ละวัน

อาชีพหลัก

นากุ้ง

อาชีพเสริม

รับจ้าง

สินค้าโอทอป