กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพรบ้านดอนชาด

กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพรบ้านดอนชาด

กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพรบ้านดอนชาด

กลุ่มมีความรักสามัคคีในหมู่เครือญาติพี่น้อง ประกอบอาชีพรายได้เสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีหลายหมู่บ้าน มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ทำงานเป็นกลุ่ม มีการระดมทุนเพิ่ม การประชาสัมพันธ์ มีการบรรจุหีบห่อ/ราคา/การตลาด

ติดต่อ : นางคำมูล ตาลสิทธ

โทร : 080-7637758 043-534376

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิก 13 คน

การจัดการ

กลุ่มตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 เนื่องจากประสบปัญหาขายพืชการเกษตรไม่ได้หรือได้ราคาต่ำ จึงรวมกลุ่มกันขึ้นเพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม โดยได้รับคำแนะนำจากพัฒนากรตำบล เกษตรกำบล จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก อบต. อบรมสาธิตแปรรูปจากพืชสมุนไพร การประกอบอาหาร, ข้าวเกรียบกุ้งสมุนไพร โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น โดยมีสมาชิกรวมกลุ่มก่อตั้ง 20 คน ปัจจุบันมี 43 คน โดยลงทุนหุ้นคนละ 50 บาท สมาชิกทุกคนมีเงินฝากสัจจะคนละ 30 บาทต่อเดือน

ชุมชน

1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้งสมุนไพร
2. กลุ่มส่งเสริมและผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน
3. กลุ่มเลี้ยงไหม
4. กลุ่มออมทรัพย์
5. กลุ่มร้านค้าชุมชน

การรวมกลุ่ม

1. มีคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
2. มีคณะกรรมการบริหารเงินทุน
3. รวมกลุ่มด้วยความสมัครใจ
4. มีการระดมหุ้น การปันผลให้แก่สมาชิก
5. มีระเบียบข้อบังคับ

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

ทำหัตถกรรม จักสานตะกร้า

สินค้าโอทอป