กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคำพรินทร์

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคำพรินทร์

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคำพรินทร์

กลุ่มทอผ้าไหม เป็นกลุ่มที่สมาชิกที่เป็นสตรีในหมู่บ้านรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นมา เพื่อผลิตผ้าไหมไว้ใช้ในครอบครัว ต่อมาเมื่อเกิดความชำนาญในการทอผ้า กลุ่มได้ผลิตจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับสมาชิก

ติดต่อ : นางสมถวิล บุตรบุ

โทร : 043-581638

อีเมล: cd.roi-ed@thaimail.com

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

สมาชิกกลุ่ม 23 คน

การจัดการ

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคำพรินทร์ จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน 2544 โดยนางสมถวิล บุตรบุญชู และนางพิกุลหนองนา เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง มีสมาชิกก่อตั้ง 15 คน โดยสมาชิกร่วมสมทบทุนก่อตั้งคนละ 100 บาท เพื่อเป็นทุนของกลุ่มในการจัดซื้อวัสดุและเส้นไหม ปัจจุบันมีสมาชิก 23 คน

สภาพพื้นที่

บ้านคำพรินทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ชุมชน

-กลุ่มทอผ้าไหม

การรวมกลุ่ม

หลังจากการทำนา กลุ่มสตรีในหมู่บ้านจะรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมเพื่อเป็นการหารายได้เป็นอาชีพเสริมของครอบครัว

อาชีพหลัก

ทำนา

อาชีพเสริม

เลี้ยงสัตว์

สินค้าโอทอป